Skip to main content

Privatlivspolitik

Her finder du vores privatlivspolitik.

Privatlivspolitik for Dansk Vulvodyniforening version 5.0 – opdateret 30. december 2020

Lovgrundlag

EU-persondataforordningen (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) skal anvendes fra den 25. maj 2018.

EU-persondataforordningen erstatter alle EU-medlemlandes nationale persondatalov og dermed også den danske lov fra 2000 om behandling af personoplysninger og de bekendtgørelser, der er udstedt i medfør af persondataloven, herunder sikkerhedsbekendtgørelsen for offentlige myndigheder.

Dansk Vulvodyniforenings dataansvar

Dansk Vulvodyniforening behandler vores medlemmers personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en retfærdig og gennemsigtig behandling. I bestyrelsen er det bestyrelseslederen og kassereren der har hovedansvaret for databeskyttelse.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Behandling af personoplysninger

Når du er medlem i Dansk Vulvodyniforening, når du kontakter foreningen, eller når du giver en donation gemmer vi dine oplysninger. Bestyrelsen behandler følgende personoplysninger (se nedenfor). 

Navn og emailadresse
Navn og emailadresse på medlemmer opbevares af praktiske grunde til medlemsadministration, indkaldelse til generalforsamling, nyhedsbrev og afholdelse af begivenheder.

Emailadresse på donationer skal oplyses i forbindelse med overførsler. Denne oplysning opbevares fortroligt.

Bankoplysninger og oplysninger om bankoverførsler
Opbevares til administration, herunder kontingentopkrævning i henhold til vedtægterne. Regnskabsmateriale opbevares på betryggende vis i minimum 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører, i henhold til Bogføringsloven, Kapitel 5 § 10.

Fotos, fornavn, personlig historie
Ved eftertrykkeligt samtykke fra dig om, hvad vi må bruge og hvordan foreningen bruger det, kan f.eks. fotos med eller uden navn eller din personlige historie lægges ud på foreningens hjemmeside. Du har altid ret til at få det fjernet igen, hvis du ikke længere ønsker, at det skal være offentligt tilgængeligt.

Medlemsoplysninger
De oplysninger vi beder om, når du tilmelder dig foreningen, benytter bestyrelsen til at føre statistik over medlemmer og vulvodynipatienter i Danmark. Denne information videregiver bestyrelse kun i anonymiseret form for at eksempelvis kunne oplyse tal på, hvor mange og hvilke typer medlemmer foreningen har.

Når du besøger vores hjemmeside
Se mere om hvordan vi anvender cookies i vores cookiepolitik.

CPR nummer (kun for bestyrelsesmedlemmer)
Foreningens bestyrelsemedlemmer skal for at få adgang til foreningens bank, NemID etc. aflevere CPR-nummer via kopi af kørekort/pas/sygesikring i henhold til hvidvaskningsloven. Dette videregives kun til foreningens bank. Dette opbevares af foreningen så længe medlemmet sidder i bestyrelsen.

Opbevaring og sletning af personlige oplysninger

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i en periode efter din udmeldelse af foreningen. I Dansk Vulvodyniforening opbevarer vi dine data i op til 24 måneder efter din udmeldelse, medmindre du specifikt beder os slette oplysningerne før denne dato.

Foreningen opbevarer medlemsoplysninger med historisk værdi til statistik og lignende. For udmeldte medlemmer vil disse data opbevares anonymiseret.

Samtykke og videregivelse

Det er en forudsætning for indmeldelse og opretholdelse af medlemskab i Dansk Vulvodyniforening, at privatlivspolitikken accepteres.

Foreningen videregiver ikke personoplysninger uden dit eftertrykkelige samtykke.

Samarbejde med tredjepart og tredjelande

Det er ikke alt, vi selv kan lave. Derfor benytter vi os af eksterne samarbejdspartnere og leverandører (og databehandlere) til at udføre opgaver på vegne af os. Disse samarbejdspartnere kan eksempelvis levere IT-hosting, webmail eller konsulentarbejde. Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger ikke bliver misbrugt. Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet, hvis de har adgang til dem.

Vi har pligt til at oplyse dig, som vi behandler personoplysninger på vegne af, om at data kan blive overført til tredjelande. Vi benytter Stripe, så vi kan modtage betalinger og donationer. Dette firma er dermed en databehandler og hører hjemme i USA. Dermed er dine data også opbevaret der.

USA er et tredjeland, og der er særlige krav til at “overføre” personoplysninger til tredjelande. EU tillader dog, at vi indgår aftaler og anvender partnere i USA, når disse har tilsluttet sig en aftale der kaldes Privacy Shield. Det har denne virksomhed.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

  • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
  • Retten til indsigt i egne personoplysninger
  • Retten til berigtigelse (mundtlig eller skriftlig rettelse til en tidligere fremsat udtalelse)
  • Retten til sletning
  • Retten til begrænsning af behandling
  • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
  • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger, ved at henvende dig til bestyrelsen.

Hvis du fx henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Hvis du beder bestyrelsen om at slette de oplysninger om dig, som bruges af bestyrelsen til medlemsadministration, skal du melde dig ud af foreningen. Det kontingent du har betalt til Dansk Vulvodyniforening tilbagebetales ikke.

Udmeldelse

Du kan altid melde dig ud af foreningen ved at kontakte Dansk Vulvodyniforening under kontaktformularen på hjemmesiden. Udmeldelsen skal ske senest 14 dage inden næste kontingentopkrævning for at undgå en kommende opkrævning. For udmeldelse, skriv til kontakt@vulvodyni.info.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside, vulvodyni.info.